• Twoje domowe zacisze
  • Twoje domowe zacisze
  • Twoje domowe zacisze
  • Twoje domowe zacisze
  • Twoje domowe zacisze

Dla Akcjonariuszy

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO KLINY-ZACISZE S.A.
ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 000034565

kapitał zakładowy 9 120 000 zł w całości wpłacony

NIP: 944 179 14 03
REGON: 351535427


Brak nowych komunikatów

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawach (Dz.U. z 2019 poz. 1798 z późn. zm.) wprowadziła istotne zmiany dotyczące m.in. spółek akcyjnych. Główną z nich jest obowiązek dematerializacji akcji, na skutek której akcje spółek niebędących spółkami publicznymi utracą formę dokumentu i będą miały wyłącznie formę zapisu cyfrowego w rejestrze akcjonariuszy.

Rejestr akcjonariuszy może być prowadzony przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dokonywany jest uchwałą walnego zgromadzenia.

Przepisy nakładają na spółki obowiązek pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji; pierwsze z nich powinno zostać dokonane do dnia 30 września 2020 roku. Powyższych wezwań dokonuje się w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia.

Przed dokonaniem pierwszego wezwania spółki mają obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia takiego rejestru.

Z mocy prawa:

-     1 marca 2021 r. wygasa moc obowiązująca dokumentów akcji; z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Oznacza to, że od 1 marca 2021 r. wobec spółki za akcjonariusza uważana będzie tylko ta osoba, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

-     1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane - papierowe dokumenty akcji stracą moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza spółki, że przysługują mu prawa udziałowe w spółce.

 PIĄTE WEZWANIE - 30 listopada 2020 roku


GIOVANNI S.A

ul. Wadowicka 6 wejście 11
30-415 Kraków

 

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji imiennych

Zarząd spółki pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kliny-Zacisze Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) w związku z art. 402 § 3 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526)  wzywa Państwa jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów akcji imiennych Spółki w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

 

Dokumenty akcji należy składać Spółce pod adresem: ul. Wadowicka 6 wejście 11, V piętro, 30-415 Kraków, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez prawo.

 

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Z poważaniem

Katarzyna Lula – członek zarząduKliknij aby wyświetlić dokument PDF


CZWARTE WEZWANIE - 12 listopada 2020 roku


GIOVANNI S.A

ul. Wadowicka 6 wejście 11
30-415 Kraków

 

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji imiennych

Zarząd spółki pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kliny-Zacisze Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) w związku z art. 402 § 3 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526)  wzywa Państwa jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów akcji imiennych Spółki w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

 

Dokumenty akcji należy składać Spółce pod adresem: ul. Wadowicka 6 wejście 11, V piętro,
30-415 Kraków, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez prawo.

 

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Z poważaniem

Katarzyna Lula – członek zarząduKliknij aby wyświetlić dokument PDFTRZECIE WEZWANIE - 27 października 2020 roku


GIOVANNI S.A

ul. Wadowicka 6 wejście 11
30-415 Kraków

 

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji imiennych


Zarząd spółki pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kliny-Zacisze Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) w związku z art. 402 § 3 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526)  wzywa Państwa jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów akcji imiennych Spółki w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Dokumenty akcji należy składać Spółce pod adresem: ul. Wadowicka 6 wejście 11, V piętro,
30-415 Kraków, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Z poważaniem
Magdalena Cygorijni – prezes zarząduKliknij aby wyświetlić dokument PDFDRUGIE WEZWANIE - 08 października 2020 roku


GIOVANNI S.A
ul. Wadowicka 6 wejście 11
30-415 Kraków

 

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji imiennych

Zarząd spółki pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kliny-Zacisze Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) w związku z art. 402 § 3 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526)  wzywa Państwa jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów akcji imiennych Spółki w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Dokumenty akcji należy składać Spółce pod adresem: ul. Wadowicka 6 wejście 11, V piętro,
30-415 Kraków, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

 

Z poważaniem

Magdalena Cygorijni – prezes zarządu
Kliknij aby wyświetlić dokument PDF


Po zawarciu w dniu 15 września 2020 r. umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółka dokonuje wezwań jedynego akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Wymagane prawem wezwania następują w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia – w związku z tym, że wszystkie akcje Spółki są imienne wezwania następują za pomocą listu poleconego (art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie informacja dotycząca wezwania zostaje umieszczona na stronie internetowej Spółki.


PIERWSZE WEZWANIE - 21 września 2020 roku


GIOVANNI S.A
ul. Wadowicka 6 wejście 11
30-415 Kraków

 

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji imiennych

 

Zarząd spółki pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kliny-Zacisze Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) w związku z art. 402 ust. 3 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526)  wzywa Państwa jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów akcji imiennych Spółki w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Dokumenty akcji należy składać Spółce pod adresem: ul. Wadowicka 6 wejście 11, V piętro, 30-415 Kraków, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.


Z poważaniem
Magdalena Cygorijni – prezes zarządu

 

 

Kliknij aby wyświetlić dokument PDF 

 

W związku z obowiązkiem dematerializacji akcji walne zgromadzenie Spółki dokonało wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. Na mocy podjętej w tej sprawie w dniu 25 czerwca 2020 r. uchwały nr 11/06/2020 rejestr akcjonariuszy Spółki prowadzić będzie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Oddział Biuro Maklerskie w Warszawie.

W dniu 15 września 2020 r. Spółka zawarła z ww. podmiotem umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

Brak nowych komunikatów

Brak nowych komunikatów